Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2007 - Referat

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Holstebro Kunstmuseum onsdag d. 21. marts 2007 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.

Formanden for støtteforeningen Hans Kristian Didriksen bød velkommen og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsdirektør Folke Kjems.

1) Valg af dirigent
Folke Kjems valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen
var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 1.3.07.
Også de indkomne forslag var kommet rettidigt – senest 8 dage før –de kom d. 12.3.07
og havde været fremlagt på Museet i 5 dage før generalforsamlingen.

2) Formandens beretning
Formanden Hans Kristian Didriksen redegjorde for foreningens relativt korte virke,
hvilket også gjorde, at der ikke var nogen egentlig beretning.
Foreningen havde stiftende generalforsamling d. 15. november 2006, hvor der blev
valgt en bestyrelse.
Siden har bestyrelsen holdt 3 møder, hvor der er blevet drøftet, hvilket formål
støtteforeningen har, og hvordan støtteforeningen kan arbejde med dette.
Hans Kristian Didriksen præciserede støtteforeningens 3 formål:
a) at støtte Kunstmuseet
b) at virke for medlemmernes interesse og engagement for kunst i samarbejde med
kunstmuseet
c) at arbejde for udbredelsen af kendskabet til kunstmuseet.
Hans Kristian Didriksen pointerede, at bestyrelsen er meget åbne overfor forslag fra
Medlemmerne, og at bestyrelsen fremover vil arbejde med at virkeliggøre og
konkretisere formålet.
Der vil blive arbejdet med måder at få flere besøgende til kunstmuseet samt med
andre tiltag, der kan opfylde støtteforeningens formål.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.

3) Aflæggelse af foreningens regnskab
Der var endnu intet regnskab at aflægge. Det vil først ske på næste generalforsamling.

4) Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s.
300 kr pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr for pensionister.
Dirigenten Folke Kjems oplyste, at kontingentet er bygget op således, at
Støtteforeningen får 50 kr af hvert kontingent, mens Kunstmuseet bruger det ørige
beløb til at dække de medlemsfordele, som Kunstmuseet yder Støtreforeningen.

5) Indkomne forslag
Hans Kristian Didriksen gennemgik de indkomne forslag med bestyrelsens
kommentarer.
A: forslag om at ordet ”præambel” ændres til forord. Bestyrelsen
skønnede ikke, at denne ændring var at anbefale. Præambel har en præcis
betydning i denne juridiske kontekst. Det betyder indledende bemærkninger om
baggrunden for nedenstående vedtægter.
B: Til § 6 pkt. 1 linie 2: indkaldelse til generalforsamling skulle annonceres 21 dage og
ikke som nu 14 dage før.
Bestyrelsen kunne ikke tiltræde denne ændring, men beklagede, hvis nogle
medlemmer mente at have fået meddelelsen om generalforsamling noget sent
(ikke for sent) i år.
§ 6 pkt. 3 linie 1: ordet eventuelt foran indkomne forslag slettes. Bestyrelsen er
enig.
§ 6 pkt. 4 linie 1: forslag om at ”bestyrelsens” slettes. Hans Kristian Didriksen
forklarede, at bestyrelsens læste denne formulering som, at det var bestyrelsens
forpligtelse at finde en dirigent, men at den fremmødte forsamling også kunne
foreslå en dirigent af sin midte, således som det også foregik ved valget af
dirigent ved denne generalforsamling.
Derfor ville bestyrelsen ikke anbefale denne ændring.
C) vdr. § 10 pkt. 2 linie 2: der foreslås efter ordet stemmeberettigede ”på
generalforsamlingen”.
Dette forslag kunne bestyrelsen ikke anbefale. Det skal virkelig være store og
meget væsentlig ændringer i vedtægterne, der er tale om, så reglen om ¾ af
medlemmerne er relevant.
Det oplystes desuden på generalforsamlingen, at der p.t. er ca 210 medlemmer.
På baggrund af disse oplysninger kan man ikke ændre vedtægterne f.eks. på
denne generalforsamling. Men formanden Hans Kristian Didriksen sagde
desuden, at bestyrelsen ville have ændringsforslagene i erindring, når der
engang skulle være en mulig revision af vedtægterne.
Ingen i den fremmødte forsamling støttede de fremsatte vedtægtsændringer.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til ikke § 7 men § 8 (en beklagelig fejl)
På valg var: Birgitte Bjerregård og Merete Bohl, som begge blev genvalgt.
Bestyrelsen består således af Hans Kristian Didriksen, Susanne Bjerre, Lonni Gelsdorf
samt de 2 genvalgte.

7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
Der var ingen forslag. Bestyrelsen fik overdraget hvervet at skaffe en suppleant.

8) evt.
Niels Petersen ønskede en uddybende oplysning vdr. § 8 i vedtægterne, hvor der står,
at foreningens udpegning af medlemmer til Kunstmuseets bestyrelse skal finde sted
mindst hvert 4. år
Formanden Hans Kristian Didriksen mente, at dette havde med andre forhold at gøre,
nemlig at der i bestyrelsen også sidder politisk udpegede personer, der vælges hvert 4.
år.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Derefter var der først fremvisning af Museets nyerhvervelse: Ejler Bille komposition fra
1934 samt i udstillingen Glass.
Støtteforeningen var vært ved en let forfriskning efterfølgende.

Lonni Gelsdorf
d. 22.3.07

Bestyrelsen konstituerer sig:
Formand: Hans Kristian Didriksen, Susanne Bjerre: næstformand og kasserer, Lonni
Gelsdorf, sekretær samt Merete Bohl og Birgitte Bjerregaard som menige medlemmer.

LG
d. 21.3.07