Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2008 - Referat

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Holstebro Kunstmuseum onsdag d. 12. marts 2008 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.

Formanden for støtteforeningen Hans Kristian Didriksen bød velkommen og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsdirektør Folke Kjems.
Der var i alt mødt 25 medlemmer frem til generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent
Folke Kjems valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen
var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 22.2.08.
På forespørgsel vdr. referent meddeltes det, at sekretæren i bestyrelsen er referent.

2) Formandens beretning
Formanden Hans Kristian Didriksen præsenterede bestyrelsen og meddelte, at
Susanne Bjerre havde forladt bestyrelsen af personlige grunde, og at der derfor skal
vælges et nyt medlem.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder og en generalforsamling.
Ved møderne har der været drøftelser af, hvad Støtteforeningen skal arbejde med:
a) At skaffe flere medlemmer.
b) Afholdelse af arrangementer, hvor Støttekredsen medvirker som f.eks festligholdelsen af Henry Heerups 100 års fødselsdag-Heerup Collage d. 4. November, som blev en stor succes med fuldt hus.
c) Skulle Støtteforeningen indbyde til foredragsaftener ud over, hvad Kunstmuseet
selv arrangerer ?
d) Støtteforeningen har haft et møde med Handelschefen Claus Broe angående
muligheden for at tegne nogle firmamedlemskaber blandt Handelsstandsforeningens medlemmer, samt samarbejde med forretningerne i kommunen.
Handelsstandsforeningens medlemmer har været inviteret til et aftenarrangement med rundvisning i Anna Sørensen udstillingen Colour Groove d. 21.2.08. Arrangementet måtte dog aflyses, da der var for få tilmeldinger.
e) Der har været kontakt til forskellige turistforeninger med tilbud til dem om at bruge
Kunstmuseet i deres aktivitetskalender med tilbud om besøg på museet.
f) Støtteforeningen har brugt 8000 kr af sit overskud til at købe et Anna Sørensen billede til museet.
g) Støtteforeningen er repræsenteret med to medlemmer i Holstebro Kunstmuseums bestyrelse. Her kan man glæde sig over, at Jens og Olivia museet har fået en kærkommen renovering og udbygning i 2007. Der arbejdes kraftigt på at få forberedt muligheden for en udbygning af Kunstmuseet med et større udstillingsareal.
Der var stor tak til godt samarbejde med museets direktør Folke Kjems og den øvrige bestyrelse for interesse og arbejdsindsats.
Der var et par bemærkninger fra Niels Petersen, som godt kunne tænke sig, at
lokale kunstnere kunne udstille på museet. Der blev svaret, at Jens og Olivia
museet er stedet, hvor det allerede finder sted.
Henning Gjellerod havde også et par bemærkninger:
1) Fint med et kommende samarbejde med turistforeninger.
2) Prøv igen med Handelsstandsforeningen.
3) Prøv også det øvrige erhvervsliv – man kunne målrette aktiviteter til dem.
4) En målrettet indsats for at få fat i de unge/uddannelsessøgende: en aften på museet.
Folke Kjems fortalte, at der allerede var god kontakt til VIA University College.

3) Aflæggelse af foreningens regnskab
Hans Kristian Didriksen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 8850.
Det godkendtes.

4) Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s.
300 kr pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr for pensionister og studerende

5) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8
Niels Christian Andersen stillede op og blev valgt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Hans Kristian Didriksen, Lonni Gelsdorf, Merete Bohl og Birgitte Bjerregaard var ikke
på valg.

7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
Inger Maria Müller blev valgt.

8) evt.
Niels Petersen ønskede en fornyet overvejelse af formuleringen i vedtægterne
(præambel). Folke Kjems og Hans Kristian Didriksen svarede, at bestyrelsen lover at
tage vedtægterne op til vurdering efter nogle års erfaring.

Lonni Gelsdorf
d. 14.3.08

Bestyrelsen konstituerer sig:
Formand: Hans Kristian Didriksen, næstformand og sekretær: Lonni
Gelsdorf, kasserer: Merete Bohl. Birgitte Bjerregaard og Niels Christian Andersen er
menige medlemmer.

LG
d. 21.3.08