Åbningstider

1. april - 30. juni  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage)     lukket

Åbningstider

MUSEET ER LUKKET INDTIL VIDERE
   
Tirsdag - fredag Lukket
Weekend Lukket
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2009 - Referat

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Holstebro Kunstmuseum torsdag d. 19. marts 2009 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.

Formanden for støtteforeningen Hans Kristian Didriksen bød velkommen og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsdirektør Folke Kjems.
Der var i alt mødt 25 medlemmer frem til generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent
Folke Kjems valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen
var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 25.2.09.
Sekretæren i bestyrelsen er referent.

2) Formandens beretning
Formanden Hans Kristian Didriksen præsenterede bestyrelsen, som består af Merete
Bohl, Birgitte Bjerregaard, Lonni Gelsdorf, Niels Chr. Andersen og Hans Kristian
Didriksen.
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder og en generalforsamling.
Fokus har været:
a) Hvordan øger vi medlemstallet?
Vi har gjort en indsats, men der har været et lille fald fra 206 medlemmer til 200 nu.
Formanden pointerede, at bestyrelsen fortsat vil arbejde på at få medlemstallet op.
Med et årligt kontingent på 300 kr, som man får meget for, er det beklageligt, at ikke flere husstande bakker op om den ”gode sag”. Men det arbejdes der altså fortsat på.
b) Støtteforeningen har to pladser i Kunstmuseets bestyrelse og således en direkte indflydelse på museets arbejde.
c) Bestyrelsen glæder sig over, at Holstebro Kunstmuseum er så levende og aktivt. Der har således været afholdt 7 udstillinger, meget velbesøgte aktiviteter specielt for børn i efterårs-og vinterferie, foredrag, omvisninger både på selve museet og i byrummet, koncerter og meget andet.
Formanden glædede sig over, at skulpturen ”kvinde på kærre” efter sin tilbagevenden fra udstillingen på Louisiana blev placeret i underetagen på museet sammen med de kunstværker, der blev indkøbt samtidig med hende.
Skulpturen vender dog med udgangen af juni tilbage til sin gamle plads foran det gamle rådhus, hvor hun som noget nyt hver aften sænkes ned i sit natlogi og hver morgen står op igen.
d) I 2008 gav Færch fonden tilsagn om at finansiere en større udbygning af museet. Dette arbejde er langt fremme, og selve byggeriet iværksættes i 2009 og ventes at være færdigt med udgangen af 2010.
Derfor ser formanden med udbygningen store udviklingspotentialer for Holstebro Kunstmuseum, så derfor er der også brug for en aktiv, medlevende og stor støttekreds i de kommende år.
e) Bestyrelsen vil i løbet af 2009 kigge på foreningens vedtægter, som trænger til en revision. Derfor vil der på næste generalforsamling ligge et forslag, der skal tages stilling til. Det betyder, at man skal have to på hinanden følgende generalforsamlinger i 2010. Det kan medlemmer så berede sig på.
Tilsidst rettede formanden en stor tak til godt samarbejde med museets direktør Folke Kjems og den øvrige bestyrelse for interesse og arbejdsindsats.
De fremmødte tog beretningen til efterretning, og der var ingen kommentarer til den.

3) Aflæggelse af foreningens regnskab
Hans Kristian Didriksen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr.
8869.42.
Det godkendtes uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s.
300 kr pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr for pensionister og studerende.

5) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne.
Merete Bohl og Birgitte Bjerregaard var på valg og blev genvalgt. Bestyrelsen består
således desuden af Hans Kristian Didriksen. Niels Christian Andersen og Lonni
Gelsdorf.

7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
Inger Maria Müller blev valgt.

8) evt.
Niels Petersen bad om en redegørelse for ”Maren” sagen. Hans Kristian Didriksen
forklarede, at placeringen og foranstaltningerne omkring skulpturen er en politisk
beslutning.

Formanden takkede for god ro og orden og dernæst blev der trukket lod om 8
kunstgaver.

Lonni Gelsdorf
d. 21.3.09

Bestyrelsen konstituerer sig:
Formand: Hans Kristian Didriksen, næstformand og sekretær: Lonni
Gelsdorf, kasserer: Merete Bohl. Birgitte Bjerregaard og Niels Christian Andersen er
menige medlemmer.

LG
d. 21.3.08