Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2011 - Referat

Referat af generalforsamling i Venneforeningen for Holstebro Kunstmuseum onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.

Formanden for Venneforeningen Hans Kristian Didriksen bød velkommen og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsdirektør Folke Kjems.
Der var i alt mødt 48 medlemmer frem til generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent:
Folke Kjems valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen
var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 10.3.11.
Sekretæren i bestyrelsen er referent.

2) Formandens beretning:
Året 2010 har været et ekstraordinært og særligt år for Holstebro Kunstmuseum og dermed også for denne forening. Året har stået i byggeriets tegn og en storslået udvidelse af vort i forvejen smukke museum er blevet realiseret. Der har fundet et varmt og funktionelt samarbejde sted mellem afdøde Hanne Kjærholm, Niels Chr. Andersen og Folke Kjems. Færchfonden har været det økonomiske fundament for at denne drøm er realiseret og i dag kan vi ved selvsyn se resultatet, der er et smukt og funktionelt hus, der vil blive til glæde mange mange år frem i tiden, som ramme for forhåbentlig interessante og gerne udfordrende udstillinger, der gerne må blive så spændende at besøgstallet vil vokse og denne perle må få mange gæster fra nær og fjern også ud over det traditionelle kunstpublikum.

Der er grund til at sige en varm tak til Fonden for den store donation, men takken skal også lyde til Holstebro Kommune, der har sørget for at driftsbudgettet på museet har fået et tiltrængt løft, så der er sikret en fornuftig udvidelse af bemandingen, der gør, at personalet får tid til at løfte de udfordringer, der ligger i at have fået en så stor udvidelse af udstillingsarealet. Der er nu plads til rigtig mange kunstgenstande, så der bliver nok at se til.

Holstebro Kunstmuseums venner har afholdt to generalforsamlinger i det sidste år. Det skyldes ønsket om nogle mindre men betydningsfulde ændringer i vedtægterne. Før havde et udtryk som præambel, der blev ændret til ordet forord og navnet støtteforening er ændret til museets venner.

Og hvad er vi så til for?

I foreningens formål står, at foreningen skal støtte Holstebro Kunstmuseum, skal virke for medlemmernes interesse og engagement for kunst i samarbejde med museet og skal arbejde for udbredelsen af kendskabet til kunstmuseet.

I bestyrelsen har vi besluttet, at vores primære opgave lige nu vil være at få øget medlemstallet. Vi har derfor iværksat en hvervekampagne. Det startede med en annoncering i profilavisen i forbindelse med åbningen af kunstmuseets udbygning. Vi har derudover sendt en hilsen ud til alle vore medlemmer om deres involvering i en øget hvervnings indsats. Kunstmuseet er positivt indgået i dette projekt og tilbyder en kunstbog til de nuværende medlemmer, der hverver et eller flere nye. Desuden præsenteres foreningen ved indgangen i vores nye flotte reception, hvor man også kan tilmelde sig og endelig er vi jo en del af den nye hjemmeside, hvor indmelding også kan finde sted.

Der skal ikke herske tvivl om, at ambitionen er høj og allerede nu kan vi glæde os over, at der den 23. marts var indmeldt 34 medlemmer flere end vi havde i 2010. Den dato var medlemstallet 206.

Museet har brug for vennernes støtte til udvikling af museet og for hvert medlem tilfalder der museet 150 – 200 kr. om året så en fordobling af vores nuværende tal inden for de næste år vil betyde en tilførsel på yderlige 30.000 – 40.000 kr. pr. år til udvidelse af aktiviteterne til gavn for os alle sammen.

I bestyrelsen har vi startet en drøftelse af, hvordan vi får fat i nye og yngre generationer. Vi må konstatere, at medlemsskaren primært består af voksne, måske kan man sige meget voksne mennesker. Vi skal på vort næste bestyrelsesmøde drøfte tiltag af forskellige kommunikative metoder, der skal kunne vække de unges viden om og interesse for kunstmuseets tilbud. Det er en kæmpe udfordring, men den skal være genstand for en analyse og forhåbentlig give ideer til at realisere forskellige projekter.

Foreningen vil takke personalet ved museet for jeres tålmod, flid og udvist arbejdsglæde og for det smukke resultat som åbningsudstillingen er blevet. Vi ved godt, at der er forskellige niveauer for indsats, men hvis alle ikke står sammen for at få skabt resultatet, så lykkes det ikke med den kvalitet, som vi alle kan se, at det er blevet.

Til min bestyrelse vil jeg sige det samme, tak for jeres tålmod, flid og udvist arbejdsglæde og igen i år en speciel tak til Lonni for din altid rettidige omhu.
Hans Kr. Didriksen
Den 30. marts 2011.

De fremmødte tog beretningen til efterretning, og der var ingen kommentarer til den.

3) Aflæggelse af foreningens regnskab:
Hans Kristian Didriksen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr.7295.67
Dette bygger på 174 kontingentindbetalinger
Formanden nævnte, at Venneforeningen allerede har givet museet en gave i anledning af
indvielsen af Færchfløjen, og at der spares sammen til mere.

Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s.
300 kr pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr for pensionister og studerende.

Dette tiltrådtes.

5) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne:
Merete Bohl og Ejner Tang var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsen består således af Hans Kristian Didriksen (formand), Lonni Gelsdorf
(næstformand og sekretær), Merete Bohl (kasserer), Niels Chr. Andersen og Ejner Tang,
som er øvrige medlemmer af bestyrelsen.

7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
Inger Maria Müller blev valgt.

8) evt.
Der var intet

Formanden takkede for god ro og orden, og dernæst blev der trukket lod om 12
kunstgaver.

Kunstformidler Peter Haarby viste derefter rundt i udstillingen Sjælens Spejl

Venneforeningen var efterfølgende vært ved en let forfriskning.

Lonni Gelsdorf
d. 30.3.11