Åbningstider


Tir-fre: kl. 12-16

Weekend og helligdage: kl. 11-17

Mandage: lukket
 
Åbent mandag i uge 7 og 42  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2012 - Referat


Referat af generalforsamling i Venneforeningen for Holstebro Kunstmuseum
onsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.
 
Formanden for Holstebro Kunstmuseums Venneforening Hans Kristian Didriksen bød velkommen
og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsdirektør Folke Kjems. Der var i alt et
fremmøde på omkring 60 medlemmer til generalforsamlingen.
 
1) Valg af dirigent:
    Folke Kjems valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen
    var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for
    generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 1.3.2012.
    Sekretæren i bestyrelsen er referent.

2) Formandens beretning:
    
Lad mig fra starten af min beretning slå fast. – 2011 har været et godt år for Holstebro
    Kunstmuseum og for museets Venneforening.
    Vi ser med glæde tilbage på den store åbningsdag den 26. februar, hvor museet kunne slå
    dørene op for de mange gæster, og hvor Kirsten Færch klippede det røde bånd over og kunne
    erklære Færchfløjen og hele det nye og smukke byggeri for indviet og åbnet.
 
    Der har siden åbningen lydt mange rosende ord fra museets gæster, der kan glæde sig over den
    rummelighed og de arkitektoniske kvaliteter, de nye rum præsenterer sig med: Færchfløjens
    høje sal, glassprækken mellem de to planer, Hanne og Poul Kjærholms ”mindestue” med det
    flotte glasparti og udkig til de skulpturelle bøgestammer mellem Museet og Vegen å!
 
    Museet har præsenteret 3 større udstillinger i 2011. Åbningsudstillingen ”Sjælens Spejl”, den
    forskningsbaserede udstilling med Gertrud Vasegaards værker og ”Psych-Out. Psykedelisk
    samtidskunst”. Den sidste udstilling fik besøg af DR 2s Smagsdommerne, så over hele landet og
    selv øst for Valby Bakke er der kommet fokus på Holstebro Kunstmuseum.
 
    Alle disse gode ting har heldigvis betydet en øget tilgang af besøgende, og det set sammen med
    en mindre entrè forhøjelse i forbindelse med særudstillingerne har betydet, at et budgetteret
    entrè indtægtsbeløb for 2011 på 300.000 kr. i museets regnskab er blevet til knap 400.000 kr., at
    et budgetteret beløb på varesalg i kiosken på 50.000 kr. i regnskabet viser en omsætning på
    190.000  kr.
 
    Det er altid spændende at se, hvilke nye værker Museums direktør Folke Kjems formår at få
    tilført samlingen. Det er ingen hemmelighed, at Folke har et særligt talent for at skaffe midler til
    indkøb fra de forskellige fonde, der kan medvirke til at støtte indkøb til Museet. Men det er også
    nødvendigt, for Museet har begrænsede midler til selv at magte de store ønsker, som Folke har.
    Men det skal til for at præge den kunstneriske udvikling og retning, som enhver direktør for et
    kunstmuseum helt naturligt har for at sætte sit fingeraftryk for sin egen tid!
 
    Der er erhvervet 6 Kirsten Klein fotografier. Men de to helt store scoop har været købet af det
    store Tal R billede ”Veranda”, en gave fra Ny Carlsbergfonden, værdi 66.000 euro og Jonathan
    Meeses billede ”Das bildnis des Dr. Fu Munchu im Namen der Ordensburg Commodyssys, der er
    købt på Christies auktion i London for 796.985 kr. med tilskud fra Lillian og PT Nielsens Fond.
 
    Man kan roligt sige, at det er da helt vildt, hvilket blot et blik på Meeses billede også vil
    bekræfte.
 
    Holstebro Kunstmuseum har henover året 2011 tilbudt 50 arrangementer. Det synes jeg er
    Imponerende, og jeg vil gerne erindre om, at Venneforeningens medlemmer har haft mulighed
    for at deltage i dem alle. Det er meget tilfredsstillende.
 
    Holstebro Kunstmuseum skal i 2012 gennemgå en kvalitetsvurdering. Det er kulturstyrelsen, der
    er ansvarlig for denne, og det er nu almindelig praksis på landsplan. Holstebro Kommunes
    kulturudvalg har mulighed for at få kulturstyrelsen til specielt at vurdere emner, der har
    baggrund i en ny publikation, som kulturministeriet har fået udarbejdet i 2011, der hedder:
    ”God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”! Tivolis direktør Lars Liebst har været formand for
    arbejdsgruppen,  og han gæstede Holstebro den 6. marts og gennemgik her ved et møde for
    kulturinstitutionerne og deres bestyrelser det udarbejdede materiale.
 
    Nu skal der naturligvis være respekt og seriøsitet omkring en kulturministeriel publikation med
    mange kvalificerede anbefalinger. Men 14 dage før mødet kunne man i pressen erfare, at
    udvalgets formand Lars Liebst er lige lovlig kreativ. Tivoli havde omdøbt nogle medarbejder
    samtaler til  AMU kurser, hvilket er ganske ulovligt, så arbejdsretten havde idømt Tivoli en bøde
    på 100.000 kr. samt krav om tilbagebetaling af de udbetalte tilskud!
 
    I kan undre jer over, hvor dette skal føre hen i en beretning for Museets vennekreds. Men sagen
    er den, at Holstebro Kommunes Kulturudvalg har i forbindelse med Kulturstyrelsens
    kvalitetsvurdering af museet bedt om, at styrelsen vurderer Holstebro Kunstmuseums Venners
    opgaver og indflydelse (kompetence) i henhold til ministeriets anbefalinger om god ledelse i
    kulturinstitutioner. Jeg vil betragte det som udtryk for høj grad af visdom. Har man i udvalget
    ikke selv en mening om dette spørgsmål? Skal man virkelig have hjælp fra København til at finde
    det rigtige facit? Hvad er det lige man har behov for at dække sig ind under? Venneforeningen er
    med sine to pladser i Museets bestyrelse, den folkelige dimension i museets arbejde. Vi er
    bindeleddet,  der skal sikre, at der er borgere, der udover deres skattemæssige bidrag til museet
    selv har valgt at tilføre museet en yderlig økonomi i form af et kontingent, der kan støtte og gøre
    museets hverdag lettere i den daglige drift.
 
    Derfor er det også dejligt at kunne konstatere, at bestyrelsens melding på sidste
    generalforsamling, at den ville koncentrere sig om at øge medlemstallet, er lykkedes rigtig godt.
 
    Ved udgangen af 2010 havde foreningen 170 medlemmer, ved udgangen af 2011 er dette tal
    øget til 292 medlemmer. Det er naturligvis en dejlig udvikling, og vi kan da også se, at der ved
    Museets ferniseringer er et betydeligt fremmøde – Glædeligt!
 
    Kan vi snart være flere? Ja naturligvis kan vi det, og det skal vi også være, så hvervningen
    fortsætter. Vi skal huske på, at de fleste kontingentkroner går til Museets mulighed for at købe til
    samlingen stort som småt – men altid godt.
 
    I øjeblikket har vi fokus på, hvordan vi sikrer en bedre kommunikation med den yngre generation.
    Hvordan får vi dem gjort interesseret i Museets tilbud. Afdelingsleder for Kunst og Design under
    DTA Søren Taaning har sammen med museumsinspektør Jacob Vengberg Sevel lovet at komme
    med et oplæg til overvejelse for Venneforeningen, så vi håber, at vi på næste generalforsamling
    kan orientere om en udvikling på dette område.
 
    Foreningen vil gerne takke personalet på Museet for de mange gode og kvalitative oplevelser, I
    har givet os i foreningen og øvrige gæster på Museet i år 2011. I har haft travlt. I har periodisk
    været stressede, men I har vist, at ved jeres kendte sammenhold og udholdenhed, så kan alting i
    sidste  ende lykkes og det endda rigtig godt.
 
    Til min bestyrelse vil jeg sige en stor tak for jeres altid positive og interesserede deltagelse i at
    være med til at udvikle foreningen og bakke op om Museet. Og endelig - en beretning fra
    formandens side er aldrig gjort ordentlig færdig, før der er rettet en speciel tak til Lonni for
    hendes  aldrig svigtende flid og omhu! – TAK!
 
    Hans Kr. Didriksen
    21. marts 2012.
 
    De fremmødte tog applauderende beretningen til efterretning, og der var ingen kommentarer til
    den.
 
3) Aflæggelse af foreningens regnskab:
    
Hans Kristian Didriksen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 13.874,40
    Dette bygger på 292 kontingentindbetalinger a kr. 50.
    Formanden nævnte, at Venneforeningen har givet museet en gave på kr. 30.00 til hjælp til
    indkøbet af værket af Jonathan Meese.
    Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.
 
4) Fastsættelse af kontingenter:
     Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s.
    300 kr pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr for pensionister og studerende.
    Dette tiltrådtes.
 
5) Indkomne forslag:
    Der var ikke indkommet nogle forslag
 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne:
    Hans Kristian Didriksen, Niels Christian Andersen og Lonni Gelsdorf var påvalg og blev
    genvalgt.
    Bestyrelsen består således af Hans Kristian Didriksen (formand), Lonni Gelsdorf
    (næstformand og sekretær), Merete Bohl (kasserer), Niels Chr. Andersen og Ejner Tang,
    som er øvrige medlemmer af bestyrelsen.
 
7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
     Inger Maria Müller blev genvalgt.
 
8) Evt.
    Der var intet
         
Formanden takkede for god ro og orden, og dernæst blev der trukket lod om 15
kunstgaver.
Museuminspektør Jakob Vengberg Sevel viste derefter meget inspirerende rundt i
udstillingen Ude af Fokus
        
Venneforeningen var efterfølgende vært ved en let forfriskning.
 
Lonni Gelsdorf
d. 22.3.2012