Åbningstider

1. oktober - 31. marts  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke uge 7, 42)     lukket
Jul og Nytår (+ visse dage)     lukket

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2013 - Referat


Referat af generalforsamling i Holstebro Kunstmuseums Venner onsdag d. 20. marts 2013 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum

Formanden for Holstebro Kunstmuseums Venner Hans Kristian Didriksen bød velkommen og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsdirektør Folke Kjems.
Der var i alt et fremmøde på omkring 50 medlemmer til generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent
Folke Kjems valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 26.2.2013. Oplysninger om generalforsamlingen har også ligget på hjemmesiden siden januar måned. Sekretæren i bestyrelsen er referent.

2) Formandens beretning
Jeg vil starte min beretning med to citater fra Weekend Avisens anmeldelse af Peter Linde Busk udstillingen The Staging Area:
”Der er gang i den på Holstebro Kunstmuseum, hvor den indre arkitektur svøber sig lige så gedigent og smukt om værkerne som på Louisiana”!
”Linde Busks kunst går fint i dialog med den spændende samtidskunst, som Holstebro Kunstmuseum under Folke Kjems ledelse har formået at samle med lige dele kvalitetssans og blik for interessante nybrud”!

Jamen, kan vi ikke være enige om at med sådanne betragtninger fra hovedstadspressens side, oven i købet den meget seriøse, så er det da herligt at være medlem af Holstebro Kunstmuseums Venner og for mit vedkommende være formand. Jeg synes, at vi skal være lidt stolte. Politiken anmeldte også udstillingen og gav den 5 stjerner ud af 6 mulige og DR Ks smagsdommerne kom også på besøg og talte godt om den. Det var i øvrigt 3. gang i løbet af de sidste 1½ år de besøgte kunstmuseet.
Foruden den tilbagevendende udstilling, hvor museets egne værker præsenteres for publikum, har året budt på 3 separate udstillinger. Den 12. januar åbnede: ”Ude af fokus, maleriet i en digital virkelighed”! Den 2. juni åbnede to udstillinger: ”Kirsten Klein, Limfjorden” og ”Tal R., Meese og Richter” og den 22. september havde museet besøg af den mexicanske ambassadør, der åbnede udstillingen: ”Mexikanske dæmoner og dansende skeletter” ved Dr. Larkra og fotoudstillingen: ”Med døden ved din side – La santa Muerte”! Den sidste udstilling havde også Prinsgemalens interesse, Folke Kjems havde ham på en halv times besøg den 4. oktober, efter sigende til stor glæde for dem begge.
Museet har tilbudt 29 aften arrangementer i 2012, hvor I ved, at medlemmerne af Holstebro Kunstmuseums Venner har gratis adgang. Mange alsidige og varierede tilbud, så der er noget for enhver kunstsmag. Netop mens denne generalforsamling foregår, er Peter Haarby på vej rundt i byen med gruppe interesserede borgere, der skal opleve og høre om byens kunst. Fra den 16. – 19. august var der kunstrejse til Documenta 13 i Kassel. Til et sådant arrangement har medlemmerne af Holstebro Kunstmuseums Venner en mindre rabat, hvis de ønsker at deltage. Turen sker i samarbejde med Skive Kunstmuseum og bussen var fyldt op. Som et nyt tiltag tilbød Holstebro Kunstmuseums Venner i samarbejde med Odin Teatret den 23. oktober 2012 en teater forestilling: ”AVE MARIA”, der havde en naturlig sammenhængskraft med udstillingen Mexicanske dæmoner og dansende skeletter.
Foruden det der er museets hovedopgave at skabe spændende udstillinger og gøre interessante indkøb, blev museet udsat for Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering, hvor 3 medarbejdere mødte frem den 27. marts 2012. Det kan være en belastende opgave. Kulturstyrelsens samlede vurdering var, at Holstebro Kunstmuseums opgavevaretagelse er tilfredsstillende:
”Museet er et veldrevent museum med høje standarder i forsknings-, indsamlings-, registrerings- og bevaringsarbejdet. Museet arbejder strategisk og systematisk med fokus på sammenhæng mellem de enkelte kerneopgaver. Museet er i god udvikling, og der arbejdes målrettet på en fortsat professionel og kvalitativ udvikling af museet. Museet har dog en stor udfordring i udviklingen af afdelingen Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Museet, både hvad angår udstillinger, organisation, bygninger og magasinforhold. Herudover er udfordringen at få Holstebro Kunstmuseums formidlingspotentialer fuldt udfoldet”!
Hovedproblemet i kvalitetsvurderingen Jens Nielsen & Oliva Holm-Møller Museet kom ikke som nogen overraskelse. Der er flere gange blevet gjort opmærksom på de problemer især museums bygningen udgør., men har måttet konstatere, at der desværre ikke for alvor er nogen interesse herfor. Kunstmuseets bestyrelse har derfor besluttet, at Jens Nielsen & Oliva Holm-Møller Museet fremover ikke skal være en museumsafdeling, og at museumsafdelingens ansvarsområde skal bortfalde. Bestyrelsen har det ønske at samlingen i første omgang forbliver i Holstebro Kunstmuseum, hvilket ikke udelukker evt. statusændring af samlingen eller dele af samlingen. Tanken er at værkerne fra tid til anden kan udlånes til udstillinger i bygningen – naturligvis under forudsætning af, at bygningen derude overholder de krav, museet i almindelighed stiller i forbindelse med udlån af værker. Aktiviteterne i Jens Nielsen & Oliva Holm-Møller Museets bygninger skal gerne kunne fortsætte her tænkes ikke mindst på udstillinger arrangeret af kunstforeningen, Vestjyske Kunstnere og Kunst og Design.
Kunstmuseet har i 2012 gjort nogle indkøb af værker eller gjort nogle inventariseringer, som Folke kalder det.
Det store Meese billede ”Madamned Brigittea Darwin” er erhvervet for godt 400.000 kr., hvor Holstebro Kunstmuseums Venner har bidraget med de 30.000 kr. Derudover er der erhvervet 3 Kirsten Klein billeder af hendes Limfjordsmotiver.
Medlemstallet er steget en lille smule i det forløbne år. Ved udgangen af 2011 var 292 medlemmer og ved udgangen af 2012 var nået op på 316. Der er plads til flere.
Herning har 100 års købstadsjubilæum i år. To medlemmer af Holstebro Kunstmuseums Venners bestyrelse NCA og undertegnede har sammen med Bent Tilsted involveret os i en kunst-udstillings-gave-happening i den anledning. Kunstneren Jan Sivertsen, som også er repræsenteret i Holstebro Kunstmuseums samling, har malet 100 billeder, der vil blive udstillet i Herning (de kan købes) fra lørdag den 13. april og 100 timer frem. Og som vi siger kunsten kan noget, som ikke ret mange kan. Den kan bygge bro. Aftenens hovedpræmie er et af disse billeder, som vinderen kan komme til Herning og udvælge en time før udstillingens åbning den 13. april. Vi har gavebeviset klar. Billederne har en salgsværdi på 5.200 kr. pr. stk.
Hernings og Holstebros borgmestre åbner udstillingen og Ensemble Midt-Vest spiller et par Carl Nielsen numre.
Bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseums Venner vil gerne takke personalet på Museet for de mange gode og kvalitative oplevelser I har givet os i foreningen og øvrige gæster på Museet i 2012. Omkring 20.000 har besøgt udstillingerne og de øvrige arrangementer. Det har været en fornøjelse at se de mange ferniserings gæster, der har været henover året. Det har været stort. Det har været et hårdt år for jer. I har været ramt af en medarbejders længerevarende sygdom, der heldigvis er endt godt og I har måttet skifte en museumsinspektør ud med anden (selvvalgt), hvilket altid betyder merarbejde til de tilbageværende. Men det er også endt godt og fungere nu rigtig godt igen.
Til min bestyrelse vil jeg sige en stor tak for jeres altid positive og interesserede deltagelse i at være med til at udvikle foreningen og bakke op om Museet. Og tak til Lonni, der husker det jeg glemmer og altid er billedet på rettidig omhu!
Den 20. marts 2012 
Hans Kr. Didriksen, formand

De fremmødte tog applauderende beretningen til efterretning, og der var ingen kommentarer til den.

3) Aflæggelse af foreningens regnskab
Hans Kristian Didriksen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 8.226,50. Dette bygger på 316 kontingentindbetalinger a kr. 50. Egenkapitalen er på 16.113.26 kr.
Formanden nævnte, at Holstebro Kunstmuseums Venner har givet museet en gave på kr. 30.00 til hjælp til indkøbet af værket af Jonathan Meese.
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s. 300 kr pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr. for pensionister og studerende. Dette tiltrådtes.

5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne
Ejnar Tang og Merete Bohl var på valg og Ejnar Tang blev genvalgt, mens Merete Bohl ikke ønskede genvalg.
Lasse Højland Hansen stillede op og blev valgt.
Bestyrelsen består således af Hans Kristian Didriksen (formand), Lonni Gelsdorf (næstformand og sekretær), Lasse Højland Hensen, Niels Chr. Andersen og Ejner Tang, som er øvrige medlemmer af bestyrelsen.

7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
Inger Maria Müller blev genvalgt.

8) Evt.
Der var nogle spørgsmål til Folke Kjems og bestyrelsen:
Hvor er Afrikasamlingen? Den er i magasin, og det er planen, at den skal genopstilles. I hvilken form, hvor og hvornår er ikke afklaret.
Der var været skadedyr i Undrekammeret. Man fik penge til bekæmpelsen, og Undrekammeret er nu genåbnet uden skadedyr.
Er der planer om f.eks. et juniorværksted for børn? Museet har forskellige arrangementer for børn specielt i ferierne. Desuden har vi jo i byen talentakademiet Kunst & Design samt Holstebro Maleskole. Men det er et ressourcespørgsmål.
Formanden takkede for god ro og orden, og dernæst blev der trukket lod om 13 kunstgaver.

Museuminspektør Anders Gaardboe Jensen viste derefter meget inspirerende rundt i udstillingen Peter Linde Busk The Staging Area.

Holstebro Kunstmuseums Venner var efterfølgende vært ved en let forfriskning.

Lonni Gelsdorf
d. 22.3.2013