Åbningstider

1. april - 30. juni
Tirsdag - fredag
12-16
Weekend 11-17
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2014 - Referat

Referat af generalforsamling i Venneforeningen for Holstebro Kunstmuseum onsdag d. 19. marts 2014 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.

 

Formanden for Holstebro Kunstmuseums Venneforening Hans Kristian Didriksen bød velkommen og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsdirektør Folke Kjems.

Der var i alt et fremmøde på omkring 60 medlemmer til generalforsamlingen.

 

1) Valg af dirigent

 Folke Kjems valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 11.2.2014. Oplysninger om generalforsamlingen har også ligget på hjemmesiden siden januar måned.

Sekretæren i bestyrelsen er referent.

 

2) Formandens beretning

Formandsberetning d. 19.3.2014 ved Hans Kristian Didriksen for Holstebro Kunstmuseums Venner.

Venneforeningens formål.

Venneforeningen har til formål at støtte Holstebro Kunstmuseum, at virke for medlemmernes interesse og engagement for kunst i samarbejde med museet og at arbejde for udbredelsen af kendskabet til kunstmuseet.

En kunstrejse til København.

Foreningen tog i 2013 et nyt initiativ ved at tilbyde en kunstrejse til København d. 31.8-1.9.2013. Turens indhold var tilrettelagt af foreningens bestyrelsesmedlem Lasse Højland Hansen og vores museumsinspektør Anders Gaardboe Jensen. Knap 30 personer deltog, lige i underkanten af det for turen økonomisk forsvarlige, men vi besluttede, at den skulle gennemføres.

Første stop var Charlottenborg, hvor gallerier fra hele norden præsenterede deres kunstnere. Udstillingen startede i gårdrummet, hvor Bjarke Engels havde lavet en installation bestående af blå opslåede paraplyer, der var påtrykt med eet enkelt ord; Carlsberg! Gad vide hvem der havde sponsoreret det værk? Men egentlig meget betænksomt, da der kom periodiske dryp fra himlen. Inden døre var et utal af kunstnere præsenteret bl.a. Emil Westman Hertz, der kort tid efter turen udstillede her på kunstmuseet.

Efter Charlottenborg gik turen til Glyptoteket, hvor museumsinspektør Line Clausen Pedersen gav en fremragende indføring i museets Degas udstilling, og jeg må sige, at i kunstens verden er det dejligt at blive taget ved hånden og forført til at forstå, hvordan en kunstner arbejder og nærmest tænker. Det var en stor oplevelse.

Louisiana er altid et besøg og en oplevelse værd. Hertil gik turen på anden dagen, hvor Yoko Ono udstillingen ”Half-a-Wind Show” var særudstillingen. Her skulle man væbne sig med tålmodighed. Der var megen tekst, der skulle læses, for at man kunne følge kunstnerens vej gennem livet. Mange forskellige varianter af kunstværker blev præsenteret, noget kunne forstås, andet var af kategorien ”er det også kunst”? Men Louisiana er jo Louisiana. Så alt i alt en god oplevelse.

En ny kunstrejse til København maj 2014.

Helt aktuelt har Venneforeningen igen et tilbud på tapetet. Turen finder sted i weekenden d.24-25. maj og har et utroligt spændende program: Hundertwasser på Arken, Asger Jorn på Statens Museum for Kunst og Van Gogh, Gaugain og Bernard på Ordrupgård. En perlerække af udstillinger, og I kan endnu nå at melde jer til, da sidste frist er d. 23. marts.

Nye vedtægter og bestyrelsesmedlemmer i Holstebro Kunstmuseum.

I 2013 fik Holstebro Kunstmuseum nye vedtægter. Der var jo byrådsvalg den tredje tirsdag i november måned, og kommunen ønskede at være på forkant med den situation, at der umiddelbart efter skulle udpeges fire medlemmer af Byrådet til museets bestyrelse. Der ud over har Holstebro Kunstforening 1 medlem, Akademirådet har 1 plads og Venneforeningen har 2 pladser.

Byrådet udpegede 2 fra byrådets midte og 2 uden for Byrådet. Fra Byrådet blev det Lene Dybdal fra Socialdemokratiet og Ulla Tørnæs fra Venstre. Der ud over udpegede Byrådet Arne Nielsen og Rasmus Beltoft. Fra Kunstforeningen sidder formanden Ole Skov Thomassen, fra Akademirådet Kuet Tegtmeier og fra Venneforeningen Lonni Gelsdorf og undertegnede. Bestyrelsen har konstitueret sig med Arne Nielsen som formand og undertegnede som næstformand. Jeg vil gerne give udtryk for min glæde og tilfredshed med, at Arne Nielsen kunne vælges til at fortætte sit formandskab. Kunstmuseet har en meget engageret og kompetent formand i ham.

Medlemstallet i positiv fremgang.

Bestyrelsen for Venneforeningen har altid fokus på at sikre en positiv udvikling af medlemstallet. Efter princippet ”mange bække små” betyder foreningens tilskud til museet ganske meget. Så derfor vil vi hvert år have en medlemskampagne, hvor vi opfordrer nuværende medlemmer til at hjælpe os med at skaffe nye og dermed en yderligere tilgang. Det har båret frugt. Foreningens medlemstal var i 2010 på 170 medlemmer, i 2013 har vi haft 318 betalende medlemmer. Af foreningskontingentet beholder foreningen 50 kr. pr medlem, og museet får resten. Gennem årene bliver det til penge, og vi har i bestyrelsen besluttet, at den opsparing vi senere vil fremlægge i forbindelse med årsregnskabet skal gå til indkøb af en af Anna Sørensens smukke krukker. Altså en gave fra Vennerne til museets samling.

Ferniseringerne: et tilløbsstykke.

Det er på alle måder en stor fornøjelse at se den store tilstrømning til åbningerne af museets udstillinger. Det er nærmest blevet nogle tilløbsstykker. Det er en stor tilfredsstillelse både for museet og for foreningen.

Gode oplevelser i 2014.

Gode oplevelser venter på os i året, der nu er startet både i form af nye udstillinger og med muligheder for foredrag og tilbud museet i øvrigt giver. Jeg kan kun opfordre alle til at gøre brug af dem. Med den nys åbnede udstilling ”Go Back”, hvor vi bliver ført gennem Jesper Christiansens lange karriere, bliver vi godt nok præsenteret for en alsidighed, der for mig at se, er ud over det normale. En fremragende udstilling.

Tak til Folke Kjems og hans dygtige medarbejdere for et rigtigt godt museums år og tak til min bestyrelse for et inspirerende og til enhver tid fornøjeligt samarbejde.

Også i år skal Lonni have en speciel tak for din rettidige omhu og store hjælp. 

Hans Kristian Didriksen

Formand

d. 19.3.2014

 

De fremmødte tog applauderende beretningen til efterretning, og der var ingen kommentarer til den.

 

3) Aflæggelse af foreningens regnskab

Ejnar Tang fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 12.141,37. Dette bygger på 318 kontingentindbetalinger a kr. 50. Egenkapitalen er på 28.254.63 kr. Kassereren nævnte at økonomien er solid og foreningen er i god gænge. Formanden nævnte, at Venneforeningen har givet museet en gave på kr. 28.000 til indkøb af en vase af Anna Sørensen.   

Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

 

4) Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s. 300 kr. pr. medlem (med 1 ledsager) og 250 kr. for pensionister og studerende.

Dette tiltrådtes.

 

5) Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne:

Hans Kristian Didriksen, Lonni Gelsdorf og Niels Christian Andersen var på valg. De blev alle genvalgt.

Lasse Højland Hansen var ikke på valg.

Bestyrelsen består således af Hans Kristian Didriksen (formand), Lonni Gelsdorf (næstformand og sekretær) Ejnar Tang, kasserer, Lasse Højland Hansen og Niels Chr. Andersen, som er øvrige medlemmer af bestyrelsen.

 

7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)

Inger Maria Müller blev genvalgt.

 

8) Evt.

Formanden takkede for god ro og orden, og dernæst blev der trukket lod om 13 kunstgaver.

Museumsinspektør Anders Gaardboe Jensen viste derefter meget inspirerende rundt i udstillingen GO BACK med værker af Jesper Christiansen.

Venneforeningen var efterfølgende vært ved en let forfriskning.

 

Lonni Gelsdorf

d. 20.3.2014