Åbningstider

1. april - 30. juni  
Tirsdag-fredag kl. 12-16
Weekend/helligdag kl. 11-17
Mandag (ikke helligdage)     lukket

Åbningstider

MUSEET ER LUKKET INDTIL VIDERE
   
Tirsdag - fredag Lukket
Weekend Lukket
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2015 - Referat

GENERALFORSAMLING 2015 - REFERAT
 
Referat af generalforsamling i Venneforeningen for Holstebro Kunstmuseum onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.
 
Formanden for Holstebro Kunstmuseums Venneforening Hans Kristian Didriksen bød velkommen og foranstaltede valg af dirigent, som blev museumsdirektør Folke Kjems.
Der var i alt et fremmøde på omkring 60 medlemmer til generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent:
Folke Kjems valgtes og konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s. generalforsamlingen var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 3.3.2015. Oplysninger om generalforsamlingen har også ligget på hjemmesiden siden januar måned.
Sekretæren i bestyrelsen er referent.
 
2) Formandens beretning:
Formandsberetning d. 25.3.2015 ved Hans Kristian Didriksen for Holstebro Kunstmuseums Venner.
Venneforeningens formål
Venneforeningen har til formål at støtte Holstebro Kunstmuseum, at virke for medlemmernes interesse og engagement for kunst i samarbejde med museet og at arbejde for udbredelsen af kendskabet til Kunstmuseet.
Vækst i medlemstal
Jeg vil starte min beretning med at glæde mig over, at vi igen har haft en fornem vækst i medlemstallet. Da jeg stod her sidste år, var medlemstallet for 2013 nået op på 318. I 2014 er der yderligere netto kommet 44 til, så vi med udgangen af 2014 har 362 medlemmer. Vi skal huske på, at vi med vores kontingent støtter museets drift og med baggrund i nævnte tal svarer det ca. til 75.000 kr., vi kan aflevere.
Velbesøgte ferniseringer
Det har også været en stor tilfredsstillelse, at så mange medlemmer slutter op om de arrangementer, der finder sted ved åbningen af en ny udstilling. Vi oplever hver gang en dejlig stemning og stor begejstring eller undring over, hvad det nu er, vi skal opleve, sanse og prøve på at forstå. Heldigvis ledsages åbningen af indlæg fra vidende personer, der på fornem vis lukker os ind i udstillingernes verden.
13 udstillinger i 2014
Der har faktisk været 13 udstillinger i løbet af 2014. Nogle med museets egne kunstværker og de er både mange og alsidige. Men 7 udstillinger, der er skabt i samarbejde med andre museer eller af museet alene.
Den 18. -  25. maj: Clay walk – vaser af Anna Sørensen. Jeg skal erindre om, at Vennerne købte en af de udstillede vaser til kunstmuseets samling.
22. februar – 18. maj: Jesper Christiansen: Go Back. En fantastisk udstilling, der også blev krydret med kunstnerens tilstedeværelse og et par foredrags aftener med ham.
4. april – 27. april: På kant med Kierkegaard. Udstilling med værker af Erik A. Frandsen, Christian Lemmertz, Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag arrangeret af Folkekirkens Skoletjeneste. Udstillingen blev vist sammen med arbejder af elever fra Birkelund skolen, Rolf Krake Skolen og Rydhaves Slots Efterskole, der fortolkede og formidlede udstillingen og Kierkegaards tanker.
14. juni – 7. september: Jette Hye Jin Mortensen: Generation. En installation.
14. juni – 28. september: Maskine! Mellem kunst, teknik og videnskab. Udstilling med værker af Troels Søndergaard, Henrik Menné, Pernille With Madsen, Kristofer Hultenberg, Jørgen Michaelsen, Uffe Isolotto og Franciska Clausen. En udstilling jeg for mit eget vedkommende måtte give op over for.
20. – 23. november: Min skat – kunst i privat eje. En udstilling med værker fra private samlere i Holstebro Kommune. 
3. oktober – 9. november: Hulen. Jens Ardal og Morten Krogsgaard omdannede Færchfløjens underetage til en hule i forbindelse med aktiviteterne i skolernes efterårsferie.
35 arrangementer.
Foruden de mange udstillinger har der været afholdt 35 øvrige arrangementer med fin opbakning.
Jens og Oliva museet bliver til Huset for Kunst & Design.
I løbet af 2014 er sket en endelig stillingtagen til Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller museets fremtidige skæbne og driftsmæssige tilhørsforhold.
Huset for Kunst og Design er dets nye titel og det hører nu under Dansk Talentakademis linje for Kunst og Design.
Fremover kommer der flere og nye typer af aktiviteter. Det kan være andre typer udstillinger, workshops, art-talks og debatter om kunst og kultur. Dansk Talentakademis linje for Kunst og Design vil fortsat bruge faciliteterne til undervisningen af de unge talenter på mange forskellige måder.
Holstebro Kunstmuseum kan stadig udstille værker af Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller og Holstebro Kunstforening og Vestjyske kunstnere kan fortsat bruge huset til deres udstillinger.
Men Holstebro Kunstmuseum har fået løftet det driftsmæssige ansvar af sine skuldre.
Holstebro Kunstmuseums Venneforening har stadig adgang til huset.
Uddeponering af værker fra den tidligere museumsafdeling ved en arbejdsgruppe.
Derimod har museet fortsat ansvaret for de mange værker.
Det betyder, at samtlige værker, der er placeret på og deponeret til Jens og Olivia museet vil indgå på linje med andre værker i hovedmuseets samling. Men udover Olivia Holm-Møllers værker er de øvrige repræsenterede kunstnere nærmest at betragte som spredt fægtning og værkerne for nogles vedkommende af ganske ubetydelig kunstnerisk værdi.
Holstebro Kunstmuseum ønsker fortsat at kunne udstille OHMs værker. 
De øvrige værker søges overdraget til statsanerkendte museer. Nogle værker kan også uddeponeres til offentlige institutioner.
Der er fra museets bestyrelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af Folke Kjems, Arne Nielsen og undertegnede fra Museets bestyrelse og kulturkonsulent Charlotte Lindvad fra Holstebro Kommunes forvaltning for Kunst og Kultur.
Vores opgave er at gennemføre placeringen af værkerne og udarbejde aftaler med de kommende placeringssteder, det drejer sig om værker af:
Værkerne:
Sonja Brandes, 5 papirklip.
Arne Haugen Sørensen. 1 maleri,
Niels Helledie, 12 skulpturer,
Adi Holzer, 10 papirarbejder.
Erland Knudssøn Madsen, 1 skulptur,
Bodil Kaalund, 3 malarier og 47 papirarbejder,
Kirsten Lundsgaardvig, 9 malerier,
Palle Nielsen, 130 små tegninger i bogform med titlen – Mig skal intet fattes,
Torvald Vestergaard, 11 skulpturer.
Et langsommeligt arbejde. Der kræver henvendelser til mange sider. Nogle mere oplagte end andre.
Kunstrejse til København d. 24-25. maj:
I samarbejde med kunstmuseet forsøgte Venneforeningen at tilbyde en kunstrejse til København den 24. – 25. maj. Et spændende tilbud med besøg på Arken, hvor Hundertwassers værker var udstillet, Statens Museum for kunst med Asger Jorn, Ordrupgaard med værker af Van Gogh. Gauguin og Bernard.
Men tilslutningen var for ringe og turen måtte aflyses.
Holstebro Kunstmuseum er en veldrevet kulturinstitution.
Der er ingen tvivl om, at Holstebro Kunstmuseum er en veldrevet kultur institution. Et sted, hvor de fantastiske rammer giver muligheder for stor alsidighed i udstillingsprogrammet. Det synes jeg, at man til fulde lever op til. Derfor en stor tak til medarbejderne med Folke Kjems i spidsen. I gør det super godt.
Også en tak til mine bestyrelses kolleger for godt samarbejde og en speciel tak til Lonni, der altid har et vågent øje for rettidig udarbejdelse af dagsordener og senere de fyldige referater.
 
Den 25. marts 2015  
Hans Kristian Didriksen, formand
 
De fremmødte tog applauderende beretningen til efterretning, og der var ingen kommentarer til den.
 
3) Aflæggelse af foreningens regnskab:
Ejnar Tang fremlagde regnskabet, der udviste et underskud på kr. 11.014,90. Dette bygger på 362 kontingentindbetalinger a kr. 50. Egenkapitalen er på 17.239,73 kr. Så der er balance i økonomien. Kassereren nævnte, at økonomien er solid, og foreningen er i god gænge. Formanden nævnte, at Venneforeningen har givet museet en gave på kr. 28.000 til indkøb af en vase af Anna Sørensen.
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.
 
4) Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s. 300 kr pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr for pensionister og studerende.
Dette tiltrådtes. 
 
5) Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogle forslag. Bestyrelsen havde fået en henvendelse, hvor et medlem foreslår en udstilling af en bestemt kunstner. Folke Kjems svarede til dette, at Holstebro Kunstmuseum ikke arrangerer dens slags udstillinger, det vil Holstebro Kunstforening derimod gøre. 
Flere medlemmer efterlyste oplysninger om den afrikanske samling, som ikke i sin helhed er udstillet på museet for tiden. Folke Kjems nævnte, at 13 af værkerne nu er udstillet sammen med andre af museets værker, hvor de udgør en naturlig reference.
Der arbejdes med en plan om, at dele af den afrikanske samling udstilles i et åbent magasin, men der har ikke været kapacitet på museet til at virkeliggøre dette. Men der arbejdes på det.
Et medlem foreslog, at man kunne forespørge kommunen, om man kunne tænke sig at udstille nogle af de afrikanske ting på Rådhuset på samme måde som de masker, der er udlånt fra Odinteatret. Formanden lovede, at bestyrelsen vil sende et brev til borgmesteren med en sådan forespørgsel.
  
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne.
Ejnar Tang og Lasse Højland Hansen var på valg. De blev begge genvalgt. 
Bestyrelsen består således af Hans Kristian Didriksen (formand), Lonni Gelsdorf (næstformand og sekretær) Ejnar Tang, kasserer, Lasse Højland Hansen og Niels Chr. Andersen, som er øvrige medlemmer af bestyrelsen. 
 
7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
Inger Maria Müller blev genvalgt. 
 
8) Evt.:
Formanden takkede for god ro og orden, og dernæst blev der trukket lod om 12 kunstgaver.¨
Formanden Hans Kristian Didriksen meddelte, at han ikke genopstiller ved generalforsamlingen 2016. Medlemmer, der er interesserede i arbejdet i Holstebro Kunstmuseums Venners bestyrelse, har således et år til at overveje om det kunne være noget for dem.
Museuminspektør Anders Gaardboe Jensen viste derefter meget inspirerende rundt i udstillingen  Det Stille Liv – illusion og virkelighed.  
Venneforeningen var efterfølgende vært ved en let forfriskning. 
 
Lonni Gelsdorf d. 27.3.2015