Åbningstider

1. april - 30. juni
Tirsdag - fredag
12-16
Weekend 11-17
Mandag (ikke helligdage) Lukket
   

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Generalforsamling 2018 - referat

Referat af generalforsamling i Holstebro Kunstmuseum Venner, onsdag d. 11. april 2018 kl. 19.30 på Holstebro Kunstmuseum.
 
Formanden for Holstebro Kunstmuseums Venner Lasse Højland Hansen bød velkommen. Der var i alt et fremmøde på omkring 50 medlemmer til generalforsamlingen.
 
1) Valg af dirigent
Museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen valgtes. Han konstaterede, at formalia var i orden, d.v.s.  generalforsamlingen var lovligt indkaldt med et personligt brev til medlemmerne mindst 14 dage forud for generalforsamlingen. Brevet var dateret d. 4.1.2018. Oplysninger om generalforsamlingen har også ligget på hjemmesiden siden nytår, og en reminder om generalforsamlingen sendtes ud som nyhedsbrev d. 7.4.2018.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og nævnte, at der er en gratis gave til alle medlemmer: kataloget til udstillingen Grådighed.
Sekretæren i bestyrelsen er referent. 

2) Formandens beretning
Formandens beretning vedr. 2017
Så er der gået endnu et år som formand for kunstmuseets venner og hvilket år?
Ny direktør, formand, inspektør og 3 nye bestyrelsesmedlemmer
I 11 år har museet haft den samme direktør og formand for bestyrelsen men det er ændret nu. Nu er det ikke mere Folke og Arne men Anders og Rasmus. Fra vennerne et stort velkommen og et kærligt farvel. Derudover er der også kommet en ny inspektør Teresa plus 3 nye ansigter i bestyrelsen.
Tak til Folke og Arne og velkommen til Anders og Teresa.
Det har været fantastiske år med Folke og Arne ved roret, og de har lovet indimellem at kigge tilbage på museet. Og med de nye ansigter på museet glæder vi os meget til at se, hvor det rykker vores fantastiske museum hen. Kan allerede nu mærke, hvordan Anders og Teresa er i fuld gang med spændende ting og opgaver.
De spændende udstillinger i 2017 og begyndelsen af 2018
Året 2017 og start 2018 har været fyldt med spændende udstillinger. Da vi sidst var her til generalforsamling var Huset fyldt med ’Grådighed’ og ’Q* Flydende Køn’ to stærke udstillinger. Imens Grådighed og Flydende køn stadig kørte åbnede ’Legumes’ en solo udstilling med Marie Lund som i 2016 modtog Astrid Noack legatet. En flot minimalistisk udstilling som iscenesatte museet meget spektakulært.
Den 16. september åbnede så årets helt store udstilling med Tal R, Jonathan Meese og Daniel Richter med titlen "The Men Who Fell from Earth". En helt fantastisk , vild og imponerende udstilling.
Gonzo og forpladsen
Imponerende at Folke og Anders kunne samle de tre verdensstjerner her i Holstebro. Det var Folkes sidste udstilling som direktør og hvilken afslutning! Udover udstillingen kunne museet også erhverve "Gonzo" et værk af Daniel Richter hvor kunstmuseets venner var en del af bidragsyderne. Derudover faldt økonomien omkring museets nye forplads på plads!! Tusind tak til Folke.
I oktober åbnede Karoline H. Larsens legende udstilling "1000snore". En farverig totalinstallation som aktiverede de besøgende fuldt ud.
Så 20. januar åbnede "Guld og grønne skove. Ordrupgaard 100 år" som jeg ikke vil sige mere om, da Peter Haarby viser rundt i udstillingen efter generalforsamlingen.
50 års jubilæum
Året bød på et dejligt jubilæum den 6. maj. Museets 50 års fødselsdag. En rigtig god dag.
Kunstforedrag og kunstrejse til Documenta
For Vennerne bød året på super spændende foredrag af Signe Jacobsen og en rigtig god tur til Documenta i Tyskland. Bussen var fyldt med glade mennesker.
2018 med åbning af nyt indgangsparti og forplads
2018 bliver et spændende år med nye udstillinger af blandt andet Julie Stavad og Jean Marc Routhier og ikke mindst åbning af både forplads og det nye indgangsparti og cafeområde, som vi ser meget frem til.
Det bliver fantastisk at se Martin Erik Andersens forplads komme til live efter alt det hårde arbejde, der er blevet gjort. Og igen i 2018 og 19 vil Signe Jacobsen berige os med spændende foredrag, og Peter Haarby tage os med på sine legendariske cykelture til kunsten i Holstebro.
Kommunikation med medlemmerne: nyhedsbreve, Facebook, Instagram og hjemmeside
Hold øje med nyhedsbreve på mail og hjemmesiden for opdateringer omkring udstillinger og arrangementer.
Men huske også at museet nu er på facebook og instagram så ind og kig og like. Der er mange spændende opslag om, hvad der sker på museet både om nye udstillinger og den permanente samling men også besøg bag kulisserne.
Skaf flere medlemmer!
Medlemstallet er lige p.t. 303 i mod sidste år 292 men vi vil så gerne være endnu flere, så vi kan støtte og hjælpe vores fantastiske kunstmuseum.
Så del det gode budskab!! Tag en ven i hånden og kig på kunst. Hjælp dem på vej !)
Kunst er fantastisk ! 
 
Lasse Højland Hansen den 11.4.2018
 
De fremmødte tog beretningen til efterretning, og der var ingen kommentarer til
den.

3) Aflæggelse af foreningens regnskab
Ejnar Tang fremlagde regnskabet, der udviste et årsresultat på kr. minus 33.56,15, men aktiverne er på kr. 16.923,81.
Dette bygger på 320 kontingentindbetalinger a kr. 50.  Af kontingentet på 300 kr./250 kr. går de 
50 kr. til Vennerne, resten til museet.
Kassereren nævnte, at økonomien er solid, og foreningen er i god gænge.  ET forklarede, at pengene bruges til at hjælpe med at købe kunst til museet. Ved museets jubilæum havde Vennerne bidraget med et betydeligt beløb til indkøb af værket "Gonzo".
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger. Men det skal udleveres på papir til de fremmødte.
 
4) Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne forblev uændrede d.v.s. 300 kr. pr. medlem (med en ledsager) og 250 kr. for pensionister og studerende.
Dette tiltrådtes. 
 
5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
             
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8 i vedtægterne
Lonni Gelsdorf, Anne Nørgaard og Gerd Schmidt Nielsen var på valg. De blev alle genvalgt 
Bestyrelsen består således af Lasse Højland Hansen, Lonni Gelsdorf´, Ejnar Tang, Gerd Schmidt Nielsen og Anne Nørgaard.
 
7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
Hanne Smith Knudsen stillede op og blev valgt. 
 
8) Evt.
Et medlem spurgte, om museumsinspektøren interesserede sig for Tal R og gerne ville videreføre det at samle på kunst af Tal R? Svaret var ja! AGJ sagde, at museet havde den profil, at samle på relativt få kunstnere bredt og retrospektivt. Den linie vil han fortsætte.  
På spørgsmålet om der vil komme nye ting sagde AGJ: bestemt! Museet har jo også kunst fra ikke vestlige kulturer, som kan bruges som trædesten for kommende udstillinger.
AGJ fortalte også, at der arbejdes på at bruge to ”depoter” til udstillingsområder – det ene med en iscenesættelse af de afrikanske masker og det andet med Astrid Noacks studiesamling. Det hele startede med, at Erik Thommesen fik Astrid Noacks legat i 1956. 
Der arbejdes også på at få lavet en bog om Holstebro Kunstmuseum.   
        
Dernæst blev der trukket lod om 12 kunstgaver. Som noget nyt kunne vinderne selv vælge, hvilken kunstgave, de gerne ville have. Det fungerede fint.
 
Kunstformidler Peter Haarby viste derefter meget inspirerende rundt i udstillingen ’Guld og grønne skove. Ordrupgaard 100 år’.   
 
Venneforeningen var efterfølgende vært ved en let forfriskning. 
 
Lonni Gelsdorf d. 17.4.2018