Åbningstider

Tir-fre: kl. 12-16

Lør-søn: kl. 11-17

Mandage: lukket

Åbent mandag i uge 42

 
  

Kontakt

Museumsvej 2A
DK-7500 Holstebro
+ 45 9742 4518
info@holstebrokunstmuseum.dk

 

Vedtægter

Vedtægter for Holstebro Kunstmuseums Venner

Forord
Holstebro Kunstmuseums vedtægter blev i 2006 ændret bl.a. hvad angår sammensætningen af kunstmuseets bestyrelse. Det var i den forbindelse et ønske, at indehaverne af årskort til Holstebro Kunstmuseum og andre interesserede bliver medlemmer af foreningen og via den repræsenteret i kunstmuseets bestyrelse. Endvidere er det hensigten, at foreningen i sit virke skal være støtte for det i lovmæssig forstand statsanerkendte kunstmuseum. Støtteforeningen skal desuden i sit virke afgrænse sig og derfor ikke arrangere udstillinger og ikke indkøbe kunst til bortlodning.

§ 1
Foreningens navn er Holstebro Kunstmuseums Venner. Foreningen har hjemsted på Holstebro Kunstmuseum (HKM).

§ 2
Det er foreningens formål
a) at støtte kunstmuseet
b) at virke for medlemmernes interesse og engagement for kunst i samarbejde med kunstmuseet
c) at arbejde for udbredelsen af kendskabet til kunstmuseet

§ 3
Som medlem optages enhver interesseret.

§ 4
Kontingenter for efterfølgende kalenderår fastsættes på generalforsamling ud fra et grundbeløb, der reguleres af og tilfalder kunstmuseet.
Grundbeløbet dækker de medlemsfordele, som kunstmuseet yder foreningen. Desuden dækker grundbeløbet kontingentopkrævning, bogføring og regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5
Medlemskab ophører
a) ved skriftlig udmeldelse med en måneds varsel til en 1. januar
b) når medlemsbidraget, trods påmindelse, ikke er betalt inden generalforsamlingens afholdelse

§ 6
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts / april måned. Medlemmerne meddeles direkte eller via annoncering mindst 14 dage forud.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamling.
Indkomne forslag vil være fremlagt i museet 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en dirigent.
Stemmeret har de medlemmer af foreningen, der mindst i 1 måned inden ordinær eller ekstraordinær generalforsamling har været noteret som medlem af foreningen, og som har fornyet sit kontingent.
Hvert medlemskab har 1 stemme.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Sekretæren fører beslutningsprotokol, som underskrives af formanden og dirigenten.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Aflæggelse af foreningens regnskab
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8
7) Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
8) Eventuelt

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten
a) efter forslag af bestyrelsen med samme nævnte varsel som ved ordinær generalforsamling
eller
b) efter skriftligt forlangende af mindst ¼ af foreningens medlemmer senest 6 uger efter begæringens fremkomst

§ 8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år og afgår skiftevis med 2 henholdsvis 3 personer hvert år. Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter den årlige generalforsamling.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Sekretæren fører beslutningsprotokol over bestyrelsens møder, der underskrives af formanden.
Foreningens formand og næstformand tegner bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg til behandling af de af bestyrelsen nærmere fastsatte emner. Til formand for det enkelte arbejdsudvalg udpeges et medlem af den siddende bestyrelse. De øvrige medlemmer af et arbejdsudvalg behøver ikke være medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Foreningens formand og næstformand er medlemmer af kunstmuseets bestyrelse i henhold til museets vedtægter. Valgperioden fastsættes af foreningen – dog skal foreningens udpegning af medlemmer (medlem) til kunstmuseets bestyrelse finde sted mindst hvert 4. år.

§ 9
Direktøren for kunstmuseet deltager i foreningens bestyrelsesmøder uden stemmeret eller konsulteres efter behov.

§ 10
En beslutning om
a) ændringer af disse vedtægter,
b) foreningens sammenslutning med anden forening, eller
c) foreningens opløsning
kan kun ske efter forslag på en ordinær generalforsamling og kræver for at vedtages 3/4 af samtlige stemmeberettigede. Skulle forsamlingen ikke være beslutningsdygtig indkaldes en ny generalforsamling inden 6 uger. 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede kan her vedtage forslaget.
Ændringer af vedtægter eller sammenslutning med anden forening skal desuden godkendes af den selvejende institution Holstebro Kunstmuseum.

§ 11
Foreningen hæfter alene med sin formue for foreningens forpligtelser. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 12
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue kunstmuseet til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.


Vedtaget på den stiftende generalforsamling15. november 2006
Bekræftet af Mogens Bjerring 16.11.2006 på mandat af den stiftende generalforsamling.
Ændret af ekstraordinær indkaldt generalforsamling 21.4.2010 og godkendt af den selvejende institution Holstebro Kunstmuseum 22.4.2010